Όροι Χρήσης

Αυτοί οι Όροι διέπουν την πρόσβασή σας, τη χρήση όλου του περιεχομένου, των προϊόντων και των υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο https://giannosmotis.com (η «Υπηρεσία») που διαχειρίζεται η Giannos Motis Catering Services («εμείς», «εμείς» ή «μας» ).

Η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας υπόκειται στην αποδοχή, χωρίς τροποποίηση, όλων των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν και όλων των άλλων κανόνων και πολιτικών λειτουργίας που δημοσιεύονται και που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς από εμάς.

Διαβάστε προσεκτικά τη Συμφωνία πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων της Συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Πνευματική ιδιοκτησία
Η Συμφωνία δεν μεταβιβάζει από Εμάς σε εσάς καμία δική μας ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα σε και σε αυτήν την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (όπως μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην Giannos Motis Catering Services και στους δικαιοπαρόχους της.

Υπηρεσίες τρίτων
Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες, προϊόντα, λογισμικό, ενσωματώσεις ή εφαρμογές τρίτων που έχουν αναπτυχθεί από τρίτο μέρος («Υπηρεσίες τρίτων»).

Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων, κατανοείτε ότι:

Οποιαδήποτε χρήση υπηρεσίας τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν φέρουμε ευθύνη ή ευθύνη έναντι κανενός για ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή φέρεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται σε ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστοσελίδων ή υπηρεσιών.
Λογαριασμοί
Όπου η χρήση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών μας απαιτεί λογαριασμό, συμφωνείτε να μας παρέχετε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες κατά την εγγραφή σας για λογαριασμό.

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στον λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση των στοιχείων του λογαριασμού σας ενημερωμένα και για την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασής σας.

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην Υπηρεσία. Δεν πρέπει να κοινοποιείτε ή να κάνετε κατάχρηση των διαπιστευτηρίων πρόσβασής σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας.

Λήξη
Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας σε όλες ή σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών μας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση, με άμεση ισχύ.

Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τη Συμφωνία ή τον λογαριασμό σας στην Giannos Motis Catering Services, μπορείτε απλώς να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

Όλες οι διατάξεις της Συμφωνίας που από τη φύση τους θα πρέπει να επιβιώσουν από τη λήξη της ισχύος τους θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων ιδιοκτησίας, των δηλώσεων αποποίησης εγγύησης, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης.

Αποποίηση ευθυνών
Οι υπηρεσίες μας παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». και βάση «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Η Giannos Motis Catering Services και οι προμηθευτές και οι αδειοδότες της αποποιούνται με το παρόν όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε η Giannos Motis Catering Services, ούτε οι προμηθευτές και οι αδειοδότες της, παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες μας θα είναι χωρίς σφάλματα ή ότι η πρόσβαση σε αυτές θα είναι συνεχής ή αδιάλειπτη. Κατανοείτε ότι πραγματοποιείτε λήψη από ή λαμβάνετε με άλλον τρόπο περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω των Υπηρεσιών μας με δική σας διακριτική ευχέρεια και ευθύνη.

Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο
Εκτός από την έκταση που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει διαφορετικά, η Συμφωνία και οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών μας θα διέπονται από τους νόμους της Κύπρου.

Ο κατάλληλος τόπος για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη Συμφωνία και οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών μας θα είναι τα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην Κύπρο.

Αλλαγές
Η Giannos Motis Catering Services διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή.

Εάν κάνουμε αλλαγές που είναι ουσιώδεις, θα σας ενημερώσουμε με ανάρτηση στον ιστότοπό μας ή στέλνοντάς σας ένα email ή άλλη επικοινωνία πριν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές. Η ειδοποίηση θα ορίσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του οποίου θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι όροι.

Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές μας, τότε θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εντός της καθορισμένης περιόδου ειδοποίησης ή μόλις τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.

Η συνεχής χρήση των Υπηρεσιών μας θα υπόκειται στους νέους όρους.